DISCLAIMER
/ PRIVACY

De oproepen dienen ALLEEN betrekking te hebben op vragen m.b.t. een genealogisch onderzoek. De webmaster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de oproepen.
De webmaster behoudt zich het recht voor om oproepen welke niet aan de voorwaarden voldoen en niet gesteld in het ABN zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
De webmaster verder genoemd "pleijsier.publius.biz" besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. pleijsier.publius.biz staat er niet voor in dat de informatie van deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.Bij het downloaden van het volledige bestand geeft de downloader automatisch toestemming dat zijn gegevens en die van zijn verwanten vermeld worden in de stamboom.Bepaalde verwijzingen op deze site, al dan niet in de vorm van hyperlinks, welke voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover pleijsier.publius.biz geen controle heeft. Derhalve kan pleijsier.publius.biz nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie op desbetreffende websites.
Privacy disclaimer pleijsier.publius.biz hecht grote waarde aan eerlijkheid en vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is tenslotte de basis voor een goede relatie.

Gegevensbescherming
De eigenaren van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Wanneer persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld naam en
e-mailadres op het contactformulier), dit wordt vrijwillig gegeven.
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

We wijzen erop dat het verzenden van informatie via internet onderhevig is aan beveiligingsproblemen.
Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen.
Cookies vervullen belangrijke functies
in de werking van deze site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door u op uw computer worden opgeslagen
uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn 'sessiecookies'.
Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert.
Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek
en herstel een aantal van uw voorkeuren (zoals uw voorkeurstaal).U kunt uw browserinstellingen zo configureren dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in bepaalde gevallen kunt toestaan.
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Serverlogbestanden
De aanbieder van deze pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden, die uw browser ondersteunt
verzendt naar ons. Dit zijn:

Browser type en versie
Besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
IP-adres (geanonimiseerd)
Tijd van het verzoek


Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen.
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik kennen.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven,
wordt opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. Natuurlijk zullen we deze gegevens niet doorgeven.

Recht op informatie, annulering, blokkering
U hebt op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en de
doel van elke verwerking of verzending, samen met het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie
op persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen op elk gewenst moment.

 

Copyright © Alle rechten voorbehouden voor hele site

The recalls must ONLY be related to questions with regard to a genealogisch research. The web master is not responsible for the contents of the recalls. The web master preserves himself the right for to call which the conditions do not meet and not put in the STANDARD EDUCATED ENGLISH without removing statement of reasons. The web master further called "pleijsier.publius.biz" spends the largest possible care on the contents of its site but there can no rights from be borrowed. pleijsier.publius.biz do not answer that the information of this site is arranged for the aim for which the information is consulted by you. At downloading the complete file the downloader give authorisation that automatically are data and those of its relatives are mentioned in the pedigree. Certain references on this site, yes or no in the form of hyperlinks, he who conduct to sources of information who are kept up by third parties, and about which pleijsier.publius.biz have no control. Therefore pleijsier.publius.biz can be loved never responsible for exactitude or some other aspect this information on Internet sites concerned. Privacy disclaimer pleijsier.publius.biz attaches large value to honesty and faith. Reciprocal confidence is finally the basis for a good relation.

Data protection
The owners of this site take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and
in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

The use of our website is possible without providing personal data. When personal information is requested (for example, name and
email address on the contact form), this is given voluntarily. This data will not be passed on to third parties.

We point out that sending information over the Internet is subject to security issues.
Complete protection of the data from being accessed by third parties is not possible.

Cookies
This website use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain viruses. Cookies perform important functions
in the operation of this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by
your browser.

Most of the cookies we use are "session cookies". They are automatically deleted when you close your browser. Other cookies
remain stored on your device until you delete them. These cookies allow us to recognize your browser the next time you visit
and restore some of your preferences (such as your preferred language).

You can configure your browser settings so that you are informed about the setting of cookies and allow cookies only in certain cases.
Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Server log files
The provider of these pages automatically collects and stores information in server log files, which your browser
transmits to us. These are:

Browser type and version
Operating system
Referrer URL
Host name of the accessing computer
IP address (anonymized)
Time of request


These data can not be assigned to specific persons. This data will not be merged with other data sources.
We reserve the right to check this data retrospectively, if we become aware of specific indications for illegal use.

Contact form
If you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including the contact details you provided there,
will be stored in order to process the request and in case of follow-up questions. Of course, we will not pass on this data.

Right to information, cancellation, blocking
At any time you have the right to obtain information about your stored personal data, their origin and recipients and the
purpose of any processing or transmission, along with a right to correct, block or delete this data. For further information
on personal data you can contact us at any time.

Copyright © All rights reserved for the hole site

Les appels doivent concerner UNIQUEMENT les questions en ce qui concerne une recherche généalogique. Le mastère de web n'est pas responsable du contenu des appels. Le mastère de web se conserve le droit pour pour évoquer lequel les conditions ne remplissent pas et non affirmés dans le FRANÇAIS STANDARD sans écarter l'indication des raisons . Le mastère de web "pleijsier.publius.biz" précité ultérieur n'apporte pas plus grand du soin possible au contenu de son site mais peut de droits être emprunté. pleijsier.publius.biz ne répond pas que l'information de ce site est arrangée pour le but pour lequel l'information est consulté par vous. Lors télécharger le fichier complet, le downloader donne automatiquement l'autorisation de cela est les données et ceux-ci de ses parents sont mentionnés dans le pedigree. Certains renvois sur ce site, oui ou non sous forme des hyperliens qui n'apportent pas vers les sources d'information qui sont suivies par les tiers, et dont pleijsier.publius.biz n'a pas de contrôle. Donc pleijsier.publius.biz peut être tenu jamais responsable pour la précision ou autre aspect unique de cette information sur les sites Web en question. La protection de la vie privée disclaimer pleijsier.publius.biz attache la grande valeur à l'honnêteté et à la confiance. Faire confiance réciproque est finalement la base pour une bonne relation.

Protection des données
Les propriétaires de ce site prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. Nous traitons vos données personnelles confidentiellement et
conformément aux réglementations légales sur la protection des données et à la présente politique de confidentialité.

L'utilisation de notre site internet est possible sans fournir de données personnelles. Lorsque des informations personnelles sont demandées (par exemple, nom et
adresse e-mail sur le formulaire de contact), ceci est donné volontairement. Ces données ne seront pas transmises à des tiers.

Nous soulignons que l'envoi d'informations sur Internet est sujet à des problèmes de sécurité.
Une protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.

Cookies
Ce site utilise des cookies. Les cookies ne nuisent pas à votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies remplissent des fonctions importantes
dans le fonctionnement de ce site. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre ordinateur par
ton navigateur.

La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. D'autres cookies
rester stocké sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur la prochaine fois que vous visitez
et restaurez certaines de vos préférences (telles que votre langue préférée).

Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur pour être informé du paramétrage des cookies et autoriser les cookies uniquement dans certains cas.
La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité de ce site Web.

Fichiers journaux du serveur
Le fournisseur de ces pages recueille et stocke automatiquement les informations dans les fichiers journaux du serveur, que votre navigateur
nous transmet. Ceux-ci sont:

Type de navigateur et version
Système opérateur
URL de provenance
Nom d'hôte de l'ordinateur accédant
Adresse IP (anonymisée)
Heure de la demande

Ces données ne peuvent pas être attribuées à des personnes spécifiques. Ces données ne seront pas fusionnées avec d'autres sources de données.
Nous nous réservons le droit de vérifier ces données rétrospectivement, si nous prenons connaissance d'indications spécifiques pour une utilisation illégale.

Formulaire de contact
Si vous nous envoyez des demandes via le formulaire de contact, vos coordonnées à partir du formulaire de demande, y compris les coordonnées que vous avez fournies,
seront stockés afin de traiter la demande et en cas de questions de suivi. Bien sûr, nous ne transmettrons pas ces données.

Droit à l'information, annulation, blocage
A tout moment vous avez le droit d'obtenir des informations sur vos données personnelles stockées, leur origine et leurs destinataires
l'objectif de tout traitement ou transmission, ainsi que le droit de corriger, bloquer ou supprimer ces données. Pour plus d'informations
sur les données personnelles, vous pouvez nous contacter à tout moment.

Droits d'auteur © Tous droits réservés

 


Copyright ©, by J.Pleijsier 2023
Home
Genealogie
Wie weet waar
E-mail
Download
Links