Stamboom familie Pleijsier
Home
Genealogie
Wie weet waar
E-mail
Download
Links
Untitled DocumentDISCLAIMER

De oproepen dienen ALLEEN betrekking te hebben op vragen m.b.t. een genealogisch onderzoek. De webmaster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de oproepen.De webmaster behoudt zich het recht voor om oproepen welke niet aan de voorwaarden voldoen en niet gesteld in het ABN zonder opgaaf van redenen te verwijderen.De webmaster verder genoemd "pleijsier.publius.biz" besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. pleijsier.publius.biz staat er niet voor in dat de informatie van deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.Bij het downloaden van het volledige bestand geeft de downloader automatisch toestemming dat zijn gegevens en die van zijn verwanten vermeld worden in de stamboom.Bepaalde verwijzingen op deze site, al dan niet in de vorm van hyperlinks, welke voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover pleijsier.publius.biz geen controle heeft. Derhalve kan pleijsier.publius.biz nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie op desbetreffende websites.
Privacy disclaimer pleijsier.publius.biz hecht grote waarde aan eerlijkheid en vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is tenslotte de basis voor een goede relatie.

Copyright © Alle rechten voorbehouden voor hele site

The recalls must ONLY be related to questions with regard to a genealogisch research. The web master is not responsible for the contents of the recalls. The web master preserves himself the right for to call which the conditions do not meet and not put in the STANDARD EDUCATED ENGLISH without removing statement of reasons. The web master further called "pleijsier.publius.biz" spends the largest possible care on the contents of its site but there can no rights from be borrowed. pleijsier.publius.biz do not answer that the information of this site is arranged for the aim for which the information is consulted by you. At downloading the complete file the downloader give authorisation that automatically are data and those of its relatives are mentioned in the pedigree. Certain references on this site, yes or no in the form of hyperlinks, he who conduct to sources of information who are kept up by third parties, and about which pleijsier.publius.biz have no control. Therefore pleijsier.publius.biz can be loved never responsible for exactitude or some other aspect this information on Internet sites concerned. Privacy disclaimer pleijsier.publius.biz attaches large value to honesty and faith. Reciprocal confidence is finally the basis for a good relation.

Copyright © All rights reserved for the hole site

Les appels doivent concerner UNIQUEMENT les questions en ce qui concerne une recherche généalogique. Le mastère de web n'est pas responsable du contenu des appels. Le mastère de web se conserve le droit pour pour évoquer lequel les conditions ne remplissent pas et non affirmés dans le FRANÇAIS STANDARD sans écarter l'indication des raisons . Le mastère de web "pleijsier.publius.biz" précité ultérieur n'apporte pas plus grand du soin possible au contenu de son site mais peut de droits être emprunté. pleijsier.publius.biz ne répond pas que l'information de ce site est arrangée pour le but pour lequel l'information est consulté par vous. Lors télécharger le fichier complet, le downloader donne automatiquement l'autorisation de cela est les données et ceux-ci de ses parents sont mentionnés dans le pedigree. Certains renvois sur ce site, oui ou non sous forme des hyperliens qui n'apportent pas vers les sources d'information qui sont suivies par les tiers, et dont pleijsier.publius.biz n'a pas de contrôle. Donc pleijsier.publius.biz peut être tenu jamais responsable pour la précision ou autre aspect unique de cette information sur les sites Web en question. La protection de la vie privée disclaimer pleijsier.publius.biz attache la grande valeur à l'honnêteté et à la confiance. Faire confiance réciproque est finalement la base pour une bonne relation.

Droits d'auteur © Tous droits réservés

 


Copyright ©, by J.Pleijsier 2018
Home
Genealogie
Wie weet waar
E-mail
Download
Links