Stamboom familie Pleijsier

Plaisier, Frans Florisse

Mannelijk 1658 - 1724  (~ 65 jaar)


Persoonlijke informatie    |    PDF

 • Naam Plaisier, Frans Florisse 
  Gedoopt 20 okt 1658  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep Beurt- en Marktschipper 
  Beroep tot 1686 
  Kerkmeester 
  Beroep van 11 jul 1709 tot 04 mrt 1713 
  Schepen van Rijsoord 
  Beroep van 25 mrt 1713 tot 04 apr 1723 
  Schout van Rijsoord 
  Overleden 18 apr 1724  Ridderkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Leeftijd ~ 65 jaar 
  Begraven Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Aantekeningen 
  • In een “acte oft quitantie” van 14-10-1710 verklaart Pleun Ariense de Seeuw, wonende aan de Lange Wegstraet onder Swijndregt, bij notaris Hendrick van der Hoep dat hij door zijn zwager FRANS FLORISSE PLEIJSIER, Schout van Rijsoord, ten volle voldaan en betaald is. Getuigen zijn Arie Pleunen Velthoen en Gerrit Claessen. Pleun plaatst zijn handtekening; de getuigen hun merkteken.

   Bron: Nationaal Archief Den Haag, ONA Hendrik Ido Ambacht, invent.nr. 4845, fol. 395, 395v.

   Pleun Ariens de Zeeuw ged. Rijsoord 03-09-1679, otr. 1e Rijsoord 10-04-1700 en tr. Rijsoord 21-05-1700 met Dirckje Gerrits Molendijck, otr. 2e Zwijndrecht 25-08-1708 en tr. Zwijndrecht 09-09-1708 met Leentje Hendriks Swael, dochter van Hendrik Dirksen Swael en Barbera Aerts.

   Op 09-02-1711 compareerden voor notaris Hendrik van der Hoep de eerzame FRANS FLORISSE PLEIJSIER, schipper van Rijsoord, en de eerbare Grietje Ariens de Seeuw, echtelieden, wonende aan de Drogenwaaldijk onder de jurisdictie van Ridderkerk. Zij verklaren over en weer de langstlevende aan te stellen tot erfgenaam.
   Beiden beloven als langstlevende de kinderen te verzorgen, naar school te doen gaan en ze een bekwaam ambacht te laten leren. Bij hun volwassenheid moet elk hun legitiem portie worden uitgekeerd. Hun erfgenamen worden CORNELIS FRANSE PLEIJSIER (kind uit het 1e huw., de anderen waren kennelijk overleden) en de kinderen verwekt uit het huwelijk met Grietje Ariense Zeeuw. Zij benoemt tot voogd haar broer Arij Ariense Seeuw de Jonge, schepen tot Sandelingen ambacht. Schout en gerecht van Ridderkerk worden uitgesloten. Dit testament is opgemaakt ten huize van de testateurs met als getuigen Agidius Francken, bedienaar des Goddelijke Woord in Rijsoord en Arij Pleunen Velthoen. Frans en Grietje plaatsten beiden hun handtekening.

   Bron: Nationaal Archief Den Haag, ONA Hendrik Ido Ambacht, invent.nr. 4844, fol. 15, 15v, 16, 16v, 17, 17v, 18.

   Arij Ariens de Zeeuw, Seeuw ged. Rijsoord 02-09-1674 tr. met Jannighjen Pieters Droogendijck, dochter van Pieter Dane Droogendijck en Grietgen Corstiaensdr.

   Op 09-05-1716 compareerden voor notaris Hendrik van der Hoep: Arij Ariens de Seeuw de jonge, Pleun Ariens de Seeuw en FRANS FLORISSE PLEIJSIER, Schout van Rijsoord, als in huwelijk hebbende Grietje Ariens de Seeuw, kinderen en behout kind van Arij Ariens de Seeuw den oude, gewoond hebbende en overleden zijnde onder Ridderkerk, “ende verclaaerden inden minne ende vrienschap, naer rijpe deliberatie ende overleg vande schulden en den lasten vande boedel van haeren voorschr. overledene vaeder ende behout vaeder de boedel te hebben geschift, gescheyden ende verdeelt in desen dat de voorschr. Arij Ariens de Seeuw den jonge voor een derde ende voorschr. FRANS FLORISSE PLEIJSIER voor twee derde parten sullen hebben en in eijgendom behouden ende dat mitsdien aen haer (hun) bij dese wert aenbedeelt alle de vaste goederen, soo van huyse, eijge landen als bruijklande, ijtem paerden ende beesten, bouwgereetschap waeronder mede wert gerekent de koperen kannen ende ketels, het gedorste ende nogh te velde staende koorn, gereet gelt, mitsgaders actien ende inschulden ende verders sodanigh als alle het selve bij dese voorn. Arij de Seeuw in sijn leven is geproffideert ende beseten gewerden, waer tegens den voorn. Arij Ariens de Seeuw de jonge voor een derde, de voorn. FRANS FLORISSE PLEIJSIER voor twee derde parten moeten voldoen, ende betalen, ende sulcks voor haere reeckeninghe nemen gelijck deselve doen bij desen, alle schulden, lasten van dese boedel, geene vandien uijtgesondert, ofte gereserveert onder conditien (de voorschr. Pleun Ariens de Seeuw, FRANS FLORISSE PLEIJSIER particuliere concerverende), dat FRANS FLORISSE PLEIJSIER, aenden gemelten Pleun Ariens de Seeuw voor sijne portie eerstelijk sal moeten uijtreijcken, ende voldoen gelijck hij doet bij desen, eene somme van 31 gulden ende 6 stuivers, die hij bekent ontfanghe ende genoten te hebben, ijtem dat den selve FRANS FLORISSE PLEIJSIER noch sal moeten quiteren 2 obligaties van 150 gulden en 300 gulden, resp. de eerste van dato den 1 mey 1705 ende de andere van dato 12 aug. 1713, beijde onder speciale borgtocht vande overledene, mitsgaders nog eene pretentie van 50 gulden alle met de verlope diverschene interesten van deselve tot dato deses toe, als de voorn. Pleun Ariens de Seeuw aende genoemde FRANS FLORISSE PLEIJSIER staet verschult, ende laeste dat deselve PLEIJSIER hem Pleun Ariens de Seeuw nogh sal moeten indemineren ende bevrijden gelijck sulcs doende is bij desen, van sodanigen somme van 65 gulden met de verlope intresten vandien, als de voorschr. Pleun Ariens de Seeuw aen sijn voorn. vaeders boedel over geleent gelt staet verschult. Blijvende mitsdien onder henlieden resp. comparanten alleen noch in het gemeene ende onverdeelt alle de meubelen vande boedel, soo van kasten, kisten, stoelen en bancken, beddens, deeckens, linne ende wollen, mitsgaders gout ende silverwerck, tin, koper ende aerdewerck, verders al hetgene daer onder wert gerekent. Waer mede de voorschr. resp. comparanten verclaerden voorschr. haeren vaeders, behout vaeders boedel te houden voor geschift, gescheijden ende verdeelt met belofte van deselve omme malcanderen geene verdere ofte andere schiftinge, scheijdinge ende deijlingen te sullen moeijen, ofte molesteren in rechte, ofte daer buijten, in geender andere manieren. Aldus gedaen ende gepasseert onder Ridderkerck, voornoemt inde presentie ende ten overstaen van Arij Pleunen Velthoen ende Jacob Pieterse Driesprongh, als getuijgen hier toe versogt ten daege voorschr.” De akte werd ondertekend door: Arij Ariens de Seeuw de jonge, Pleun Ariens de Seeuw, FRANS FLORISSE PLEIJSIER en getuige Jacob Pieterse Driesprongh. De getuige Arij Pleunen Velthoen plaatste zijn handmerk.

   Bron: Nationaal Archief Den Haag, ONA HIA, nr. 4845.

   Grietje Ariens de Zeeuw hertr. Rijsoord 30-03-1725 (impost Ridderkerk 29-03-1728) met Jan Ariensz. Kool, schepen van Rijsoord.  Persoon-ID I00363  Pleijsier
  Laatst gewijzigd op 21 sep 2010 

  Vader Voorouders Plaisier, Floris Fransen
            ged. 06 feb 1633, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. 8 mei 1710, Ridderkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 77 jaar) 
  Moeder Voorouders van der Houck, Pietertje Cornelisdochter
            ged. 21 okt 1635, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Ondertrouw 28 apr 1658  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd 26 mei 1658  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  • Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Floris Fransen:
   Cornelis Ariens, ged. Rijsoord 16-12-1601, ovl. na 19-02-1645, huwt Rijsoord 11-05-1631 met Neeltie Ariens ged. Rijsoord 12-02-1606, ovl. na 19-02-1645.
   Pietertje Cornelis (dan wed. van Floris Fransen) huwt Rijsoord 04-04-1677 met Cornelis Pleunen Velthoen.
   Bron: Kwartierstatenboek XIV, Maliepaard/Bravenboer. Uitg: Gen.ver. Prometheus, Delft.
  Gezins-ID F00034  Gezinsblad  |  Familie kaart

  Gezin 1 Voorouders van Driel, Aattie Cornelisdr.
            ged. 24 jul 1661, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. 24 jul 1693, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 32 jaar) 
  Ondertrouw 31 mei 1681  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd 22 jun 1681  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Type: Religous 
  Kinderen 
   1. Pleijsier, Marij Franse
            ged. 10 jan 1683, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
   2. Pleijsier, Marij Franse
            ged. 13 feb 1684, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
   3. Pleijsier, Floris Franse
            ged. 07 okt 1685, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
   4. Plaisier, Cornelis Franse
            ged. 01 jan 1690, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
   5. Pleijsier, Huijgh Franse
            ged. 13 jan 1692, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gezins-ID F00163  Gezinsblad  |  Familie kaart

  Gezin 2 Voorouders de Zeeuw, Grietje Ariens
            ged. 16 aug 1671, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. 09 apr 1762, impost Ridderkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 90 jaar) 
  Ondertrouw jul 1694  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd 08 aug 1694  Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Type: Religous 
  • dochter van Aerjen Arienz. de Zeeuw en Heiltje Pasman Pleundr. (Vinck).
   Enige genealogische gegevens over de schoonfamilie van Frans Floris:
   Aerjen (Arie) Ariensz. de Zeeuw, ged. Rijsoord 09-12-1646, won. onder Ridderkerk, n sijn huijsvrouw behelpen haer met de bouwerije tot onderhoudt van drie kinderen beneden de acht jaren in 1680”, ovl. (impost Ridderkerk 22-04-1716), zoon van Arijen Pieters de Zeeuw en Janneken Pieters, huwt Rijsoord 24-02-1669 met Heijltje Pleunen Vinck, ged. Rijsoord 02-12-1640, ovl. (impost Ridderkerk 12-11-1704), dochter van Pleun Jans Vinck(en) en Grietje Dammis. Grietje Ariens de Zeeuw, wed. hertr. Rijsoord 30-03-1725 (impost Ridderkerk 29-03-1725) met Jan Ariensz. Kool, schepen van Rijsoort.
   Bron: Kwartierstatenboek XIV Maliepaard/Bravenboer. Uitg: Gen.ver. Prometheus, Delft.
   ***** Huijgh Fransz. Plaisier
   Herkomst: Rijsoort, Rang: Matroos, Einde verbintenis: Gerepatrieerd
   Plaats einde verbintenis: Schip, Bestemming: Batavia
   Schip: Slot van Kapelle, Uitreis: 03-05-1718, Aankomst: 24-11-1718
   VOC-kamer: Rotterdam.
   Bron: DASnr. 2346, Invent. nr. 14136, Reisnr. 1.
  Kinderen 
   1. Pleijsier, Huijgh Franse
            ged. 06 aug 1695, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
  +2. Pleijsier, Arij Franse
            geb. 03 mrt 1697, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. 29 mei 1738, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 41 jaar)
  +3. Pleizier, Plaeijsier, Pleijsier, Willem Franse
            ged. 23 aug 1699, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. 11 mrt 1752, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 52 jaar)
   4. Plaisier, Pleun
            ged. 13 nov 1701, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
   5. Plasier, Aeltje Franse
            ged. 08 sep 1702, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
  +6. Pleijsier, Aeltje Franse
            ged. 07 okt 1703, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. 08 jun 1779, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 76 jaar)
  +7. Pleisier, Heijltje Franse
            ged. 21 mrt 1706
            ovl. 31 mrt 1779, Ridderkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar)
  Getrouwd: 2x8. Pleijsier, Pietertje Franse
            ged. 25 mrt 1708, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
  Getrouwd: 1x9. Pleijsier, Maaijke Franse
            ged. 15 jun 1710, Rijsoord Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
            ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gezins-ID F00164  Gezinsblad  |  Familie kaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGedoopt - 20 okt 1658 - Rijsoord Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOndertrouw - 31 mei 1681 - Rijsoord Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: Religous - 22 jun 1681 - Rijsoord Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOndertrouw - jul 1694 - Rijsoord Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: Religous - 08 aug 1694 - Rijsoord Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 18 apr 1724 - Ridderkerk Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - - Rijsoord Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Stad/Dorp       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld